GENERELLA FISKEREGLER   

Vid tvister vad det gäller översättning eller tolkning av regelverket så är det den
svenska texten som gäller.


Vid eventuellt brott mot gällande regler får vederbörande betala en kontrollavgift eller att ärendet överlämnas till rättslig prövning.


Förbudstider 2021

Från och med 1 maj till och med 19 juni, förbjudet att fiska inom markerat område på fiskekartan.

Från och med 1 sept till och med 31 oktober gäller fiskeförbud i strömmande vatten och en radie på 300 m från utloppet i sjöarna. 


Se illustrationer på förbudsområden, 1 september till och med 31 oktober.

Klicka på länkarna nedan!Fisket

Fisket i sjön utövas både från is och under den isfria årstiden.

Ett stort antal grova rödingar fångas varje år i sjön Malgomaj. Fiskar på 3 – 4 kg är inte så ovanligt och även fångster runt 7-9 kg har rapporterats.


Även harr finns efter vissa strandpartier där den kan nås med fluga.


Tänk på att isarna kan vara förrädiska och att Malgomajsjön är en reglerad sjö.


Fiskekortsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgoviks fvo:s gräns.

Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag, se Fiskekarta!


Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på södra sidan och Hornsjövägen på norra sidan om Malgomajsjön.


Ett antal rast/grillplatser platser är iordningsställda där information och viss service kommer att finnas.


Uppskyltning av tillfartsvägar m.m. ner till sjön finns och under bearbetning.


Vi jobbar ständigt med att förbättra service och fisket inom Malgomaj FVO. www.malgomajfvo.se är under ständig utveckling.


REGLER FÖR FISKEKORTSINNEHAVARE

Vid tvister i översättning/tolkning av fiskeregler så är det den svenska texten som gäller.


Undantagna områden för fiske!

 • Av Umlax arrenderade områden.
 • Vattnet runt fiskkassarna i fiskodlingen.
 • Skansholm: Kvarnbäcken gäller särskilda regler
 • Malgomajlandet 1:1 (Statens vatten) i fiskevårdsområdet ingår vattnet i Malgomaj från odlingsgränsen till Rekansjö byagräns, från Rekansjö byagräns till Hornsjö byagräns samt statens vatten i Rekansjö.
 • Malgomaj 1:8 (GHG AB) I fiskevårdsområdet ingår bara vattnet i Malgomaj, inte övriga vattendrag i fastigheten.


Att vistas inom området för fiskodlingen kan medföra livsfara, p.g.a. osäkra isförhållanden..


Förbjudet att köra in till fiskodlingen eller att parkera efter vägen till anläggningen.
Detta på grund av att det förekommer omfattande tung trafik efter vägen, sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.


Fiske och fiskemetoder som inte är tillåtet enligt följande regler är förbjudet


Fiske är inte tillåtet inom av Umlax arrenderade och utmärkta områden och vägar.


Fiskekortköpare godkänner att Fisketillsynsman får undersöka och kontrollera all medhavd fiskeutrustning, väskor, utrymmen i båtar, snöskotrar, vindskydd och fiskearkar.


Fiskeförbud från och med 1 maj till och med 19 juni, gäller fiske från land eller båt i Lövnäsviken och väster om en linje från odlingsgränsen på södra sidan till Rekansjö skiftesområdes västra gräns på norra sidan samt västerut till gränsen för Statens område samt Datikån upp till Datiksjöarna. Se fiskekarta!


Från och med 1 maj till och med 19 juni, förbjudet att fiska inom markerat område på kartan, se kartbild!

Från och med 1 september till och med 31 oktober, förbjudet att fiska i strömmande vatten och en radie på 300 m från inloppet i sjöarna. 


 • Fiskekort skall lösas innan fisket påbörjas och medföras vid allt fiske samt vara försett med innehavarens namn och underskrift på avsedd plats i beständig skrift.
 • För digitala kort gäller att utskrift eller fiskekort i digital form ska kunna uppvisas.
 • Kort utan namn och underskrift räknas som ogiltiga.
 • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas
 • Fiskekort ska uppvisas på begäran av fisketillsyningsman tillsammans med legitimation.
 • Max ett (1) kort per person och dygn.
 • Max fem (5) ädelfiskar per person och dygn.
 • Fiske för avsalu är förbjudet.
 • Ett handredskap per person med ett bete eller s.k. flugkast med max 3 flugor.
 • Ej nät, ståndkrokar, angeldon eller andra fasta redskap.
 • Förbud mot användande av levande eller fryst bete. Gäller ej mask och maggot.
 • All mäskning med vegetariska, animaliska eller konstgjorda medel är förbjudet.
 • Fiskrens skall grävas ned eller tas omhand på annat sätt. Ej lämnas på stranden eller isen.
  (Sanitär olägenhet och risk för smittspridning)
 • Fiske från båt är tillåtet.
 • Tillåtet att "ro drag" eller släpa långedrag med ett spö
 • Fiskekortet gäller även för medföljande barn t.o.m. det år de fyller 9 år. Ungdomskort gäller från 10 år till och med 19 år som delas ut gratis av fiskekortsförsäljarna.


Vid brott mot reglerna så tas kontrollavgift ut eller överlämnas till rättslig prövning.


Fiskekort för trolling säljs endast av Grönlunds Fiske i Vilhelmina, dom har också reglerna för trolling.


FISKEREGLER FÖR FISKERÄTTSÄGARE

 • Fiskerättsbevis/ Fiskekort ska lösas av fiskerättsägare innan fisket påbörjas.
 • Fiskerättsbevis: 100 kr gäller så länge personen äger fastigheten och innehar fiskrätt.
 • Beviset gäller även för familjemedlem som är folkbokförd på samma fastighet.
 • Namnen skall vara skrivna på kortet och kortet ska medföras vid fiske.Kortet ska uppvisas på begäran av Fisketillsyningsman.
 • Allt fiske med flyt nät är förbjudet.
 • Nätflöte och fastaredskap skall märkas väl synligt med namn, telefonnummer och
  fastighetsbeteckning.
 • Alla nätlag skall märkas med boj eller flöte i varje ände och ingen annan märkning tillåts.
 • Fiskerättsägaren ska personligen lägga ut och vittja sina redskap.
 • Medhjälpare vid utläggning och vittjning får användas.
 • Vid allvarligare sjukdom så får hjälp anlitas att ta upp redskapen efter kontakt med Fiskevårdsområdets ordförande.
 • Förbud mot användande av levande bete eller fryst bete som är fångat i vattendrag som inte ingår i
  fiskevårdsområdet. Gäller ej användande av mask eller maggot.
 • För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet med lag (1981:53)
  om fiskevårdsområden, 31 – 38§§.
 • Endast fem nät med maximal längd på 30 m/nät får användas.


FÖR ÄGARE AV FASTIGHET MED PROCENTUELL FISKRÄTT

 • För fastighet med procentandel av fisket får max 2 nät användas, för husbehovsfiske inom det egna byalaget.
 • Tillåtet att lägga ut max 2 nät à max 30 meter eller 6 fasta redskap per fastighet, för
  husbehovsfiske inom det egna byalaget.


Allt nätfiske eller fiske med ståndkrokar, långrev, angeldon eller andra fasta redskap inom hela fiskevårdsområdet är det uppehåll i under tiden fr.o.m. 16/9 - 15/10 samt i strömmande vattendrag och i en radie på 300 meter av samtliga utmynnande vattendrag i sjöar under tiden 1/9 - 31/10.


Fiske med handredskap är tillåtet över hela fiskevårdsområdet utom i rutmarkerat område 
Från och med 1 maj till och med 19 juni samt förbud i strömmande vattendrag mellan den 1 september till och med 31 oktober. Detta gäller inom en radie på 300 meter av samtliga utmynnande vattendrag i sjöar. 


 • Trolling över hela området är tillåtet utom i undantagna områden.
 • Fiske med utter är ej tillåtet i strömmande vattendrag.


Fiskeförbud inom på fiskekartan rutmarkerat område under tiden 1/5 - 19/6 men där fiskerättsägarna i Strömnäs, Hornsjö och Lövnäs får fiska inom sina respektive byavatten.