FISKEPLAN Malgomaj FVOF


Bakgrund

Länsstyrelsen beslutar den 2015-02-13, ärende 623-7334-2014 om bildande av Malgomaj FVO. Länsstyrelsen har fastställt de 10 första stadgarna. Lag (1981:533) om fvo.

 

”I syfte att samordna fiskets bedrivande och fiskevården och främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen kan enligt denna lag fiske som tillhör eller utgör två eller flera fastigheter sammanföras till ett fiskevårdsområde och fiskerättsinnehavare inom detta bilda en fiskevårdsområdesförening.”

 

Fvo är en Juridisk person. Medlem är den som äger fastighet med fiskerätt. Varje medlem har en röst. Fastighet med flera delägare har endast en röst. Andelsröstning (storlek på fastighet) upprättats vid bildandet. Ingen får rösta för mer än en 1/5 – del av det totala röstetalet.

 

Medlemmar som äger en fastighet med tillhörande fiske med samäganderätt har en röst tillsammans.

T.ex om det är 8 st personer som äger en fastighet så är det fastigheten som är medlem och alla 8 måste vara överens om röstningen = 1 röst. Om en person äger flera fastigheter så har denne endast 1 röst = 1 medlem.

 

Har förrättningsmannen gjort en fullständig fiskerättsutredning finns andelstalen i utredningen och som ett underlag till beslutet om bildandet av FVO. Har man inte gjort en fiskerättsutredning med andelstal bör man inte heller kunna ha med i stadgarna att röstning ska kunna ske efter andelstal. Då gäller en röst en medlem oavsett hur stor fiskerätten är. Det är också viktigt att i förväg att informera om att fullmakter ska kunna visas om man inte är ensam ägare av en fastighet. Gäller också fastighetsägare som kommunen och skogsbolag

 

Fiskerätten ändras inte i och med fvo. På årsstämman beslutar man om att en långsiktig Fiskeplan skall tas fram av styrelsen.

 

En väl fungerande förvaltning är en nödvändighet om man vill lyckas med att ta tillvara vattendragens avkastning i sitt fiskevårdsarbete. Fiskevårdsområdesföreningar är en förvaltningsform anpassad för fisket och fiskevården. En fiskevårdsområdesförening är en juridisk person som förvaltar fisket längs en viss åsträcka eller i en viss sjö.

 

Medlemmar i föreningen är alla som äger fastigheter med fiskerätt i det aktuella vattnet. På stämman kan man ta beslut om olika aktiviteter, fiskevården, fiskets bedrivande, fisketillsynen etc. Det gäller också att föreningen arbetar aktivt och bl.a. anpassar sina stadgar så att ett effektivt nyttjande kan ske. Därför är det viktigt att styrelsen arbetar engagerat under verksamhetsåret för att finna lösningar och förslag som är väl förankrade och accepterade hos flertalet. Våra fiskevatten är en stor potential, som inte får hämmas i sin utveckling p g a att styrelsen inte har tagit hänsyn till sjöns möjligheter. Vid bildandet av en fvof utreds ägandeförhållandena, dvs man erhåller en fiskerättsförteckning.

 

Att en fastighet med strandtomt saknar fiskerätt är inte så ovanligt. Det finns å andra sidan också fastigheter som saknar strandtomt men som ändå har fiskerätt. En anledning till att en strandfastighet saknar fiskerätt kan vara att den avstyckats från en moderfastighet som saknar fiskerätt eller att moderfastighetens fiskerätt inte följt med till den nya fastigheten. Att fiskerätten följer med är inte någon självklarhet utan detta måste särskilt anges i samband med avstyckningen. Inte heller kan man alltid lita på uppgifter i köpekontrakt etc.

 

Fiskerättsförteckning

En förteckning över fiskerättsägare skall finnas hos föreningen och är man inte med i den har lantmäteriet gjort bedömningen att fastigheterna saknar fiskerätt. Fiskeprojekt ”Resursen Fisk” har under några år informerat, gm bl.a. fiskforskare, om fiskevård och regelsättning och vill därför att fiskevårdsområdena ser över befintliga planer under 2016.

 

Behovet av en Fiskeplan har därför ökat i och med att medlemmarna i föreningen mer aktivt deltar i fiskevårdsarbetet och diskussionen kring fisket. Planen skall tillsammans med fiskebestämmelser styra upp fisket och dess problem och göra det enklare för styrelsen att verkställa stämmobeslut. Planen skall genom ständiga uppdateringar också kunna användas som stöd för styrelsens arbete, boende i området skall själva kunna läsa om vilka målsättningar föreningen satt och därefter känna en sådan delaktighet att man kan stötta och engagera sig i arbetet.

 

Syfte

Syftet med planen är att få en långsiktig och översiktlig plan om fiskevård och fiske med effektiva fiskeregler samt fungera som stöd i samarbete med andra berörda.


Övergripande målsättning

De övergripande målen för föreningens arbete med fiskevård och fiske är att:


 • genom utveckling och vård av fiskevattnen skapa förutsättningar för livskraftiga bestånd av ursprunglig fisk i vattnen inom föreningen
 • erbjuda fiskevatten baserat på en naturlig reproduktion och med ett uttag som garanterar ett långsiktigt hållbart bevarande av fiskeresursen och omgivande miljö
 • tillgodose fiskerättsägarna och sportfiskarnas behov av tillgång till och utveckling av vatten och miljö (stigar, grill/eldningsplatser, skyltning) för fritidsfiske.
 • genom inplantering av fisk öka värdet på fiskevattnen till den grad att husbehovsfiske och fritidsfiske av ädelfisk kan bedrivas för både nytta och nöje.

 

FISKEREGLER

Hela området, förutom områden som är undantagna för fiske, är upplåtna mot lösande av fiskekort, se detaljregler. Bl.a. är område runt fiskodlingen undantagna. Upplåtelsen gäller försportfiske med ett handredskap. Fiske kan ske från land, is eller båt s.k. Trolling eller dragrodd.

 

Fiske är ej tillåtet vid kraftverksdamm. Inom området finns speciella regler kring följande områden; Kvarnbäcken, Skansholm. Malgomajlandet 1:8 -endast området i sjön, ej Fetsjön och övriga vattendrag.

 

Vi har arrenderat Statens vatten i Malgomaj och Rekansjön mellan odlingsgränsen och Rekansjö bys östra gräns, mellan Rekansjö bys västra gräns och Hornsjö bys östra gräns samt statens del av Rekansjö.

 

I alla strömmande vatten och 300 m ut i sjön är det fiskeförbud 1 september – 31 oktober, då Öringen leker i bäckarna. Det förbudet gäller för alla även fiskerättsinnehavarna.

 

Dessutom har vi fiskeförbud vissa tider i Malgomaj från linje mellan odlingsgränsen vid väg lv 1067 på södra sidan och Rekansjö bys västra gräns på norra sidan och västerut till gränsen för statens vatten. Datikån från Datiksjöarna ner till Malgomaj.

 

Tiderna som vi har förbud är den 1 Maj till den 20 Juni samt under månaderna September och Oktober. Förbudet gäller inte för fiskerättsinnehavarna som har särskilda bestämmelser.

 

FISKEKORTSFÖRSÄLJARE

Fiskekort säljs av Vilhelmina turistbyrå, Grönlunds Jakt & Fiske och Stalons Bensin. Även lokalt säljs fiskekort samt på Internet www.fiskekort.se/malgomaj.

FISKEVÅRD

Fiskevårdsområdesföreningen kommer att arbeta med fiskevård inom området.


FISKET

Fisket i sjön utövas mest under den isfria årstiden och då främst med spö och dragrodd. Ett stort antal grov laxfiskar fångas varje år i sjön. Fiskar på 3 – 4 kg är inte så ovanligt och även fångster runt 7 kg har rapporterats. Även harr finns efter vissa strandpartier där den kan nås med fluga.

 

Fiskeplanering

Föreningens fiskeplan är en viktig del i planeringskedjan från lokal nivå (fiskevårdsområde, fiskeklubb mm) till central nivå (kommunen) och vidare till regional nivå (länsstyrelsen).

 

Malgomaj FVO har som målsättning och riktlinje för fiskevården att

 • Vattenkvaliteten ej försämras så att naturligt lekande bestånd försvinner.
 • Utsättningsmaterialets ursprung skall vara så geografiskt närliggande som möjligt.
 • Fiskeregleringar skall säkerställa att det ges optimalt antal fisketillfällen utan att riskera överfiske.

 Fiskeregler för sportfiske

Allt fiske och fiskemetoder som inte är tillåtet enligt följande paragrafer är förbjudet. Fiske är inte tillåtet inom av Umlax arrenderade och utmärkta områden och vägar. Fiskekortköpare godkänner att Fisketillsyningsman får undersöka och kontrollera all medhavd fiskeutrustning, väskor, utrymmen i båtar snöskotrar, vindskydd och fiskearkar.


Fiskekort skall lösas innan fisket påbörjas och medföras vid allt fiske samt vara försett med innehavarens namn och underskrift på avsedd plats i beständig skrift. Utan namn och underskrift så anses kortet ogiltigt.


Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas till annan person. Fiskekortet skall uppvisas på begäran av Fisketillsyningsman tillsammans med legitimation. Max ett (1) kort per person och dygn. Max fem (5) ädelfiskar per person och dygn.


Fiske till avsalu är inte tillåtet

Ett (1) handredskap per person med ett (1) bete eller s.k. flugkast med max tre (3) flugor.

Ej nät, ståndkrokar, angeldon eller andra fasta redskap. Förbud mot användande av levande eller fryst bete (smittspridning). Gäller ej mask eller maggot.


All mäskning med vegetariska, animaliska eller konstgjorda medel är förbjudet.

Fiske från båt är tillåtet.

Det är tillåtet att ”ro drag” eller släpa ” långedrag” med ett (1) spö.

Ej Trolling med sidoparavan eller djuprigg.


Särskilt kort för trollingfiske


 • Fiskrens skall grävas ner eller tas omhand på annat sätt,
  Förbjudet att lämnas på stranden eller isen. (smittspridning)

 • Fiskekortet gäller även för medföljande ungdomar t.o.m. det år de fyller 16 år.

Vid brott mot reglerna så tas kontrollavgift ut eller överlämnas till rättslig prövning.

 

 • Fisket skall regleras och via varierande upplåtelser anpassas till de olika vattnens produktionsförmåga. Högsta prioritet har en reglering av fångstuttaget relaterat till vattnens produktionskapacitet.

 

 • Tillsynen skall ha en omfattning som garanterar de förväntade effekterna av påkallade regler och förordningar

 

 • Kännedom kring olika möjligheter att förkovra sig inom området fiskevård måste förbättras hos fiskerättsägarna och medlemmarna skall ges möjlighet att närvara på kurser och möten
 • Det skall finnas en långsiktig planering i form av en årlig verksamhetsplan inom föreningen

 

 • Säkerhetstänkandet i föreningen skall också belysas och förbättras. Ett av föreningens mål är att informera om och underlätta användandet av flytvästar, flytoveraller osv.

 

Utsättningar av fisk omfattar årligen (styrelsen beslutar årligen omfattning av utsättningarna)

 

Lokal           Art           Ålder           Antal         (Fyll i)

Vi har planerat att inplantera lämpliga arter i samråd med myndigheter och andra aktörer i sjön. Resultatet av utsättningarna är att öringstammen snabbare ska kunna etablera sig efter biotopåtgärder.

 

Följande definitioner avseende fiskevårdsbegreppen är allmänt vedertagna och gäller;

 

Fiskevård

Åtgärder genom fiskevård och förvaltning med syfte att återskapa naturliga förutsättningar för fiskbestånd att tillväxa och leva i balans med omgivningen.

 

Fiskvård

Fiskevårdsåtgärder inriktade mot återställning och upprätthållande av livsmiljön samt åtgärder inriktade mot beståndsvård.

 

Förvaltning

Fiskevårdsåtgärder av administrativ karaktär som organisation, regleringar, tillsyn,
planering och utbildning.

 

Beståndsvård

Direkta åtgärder mot fiskbestånden i form av utsättningar eller decimeringsfiske.

 

Sportfiske

Fiske med handhållet spö eller hand-lina, bedrivet för nöje och rekreation.

 

Husbehovsfiske

Fiske med mängdfångande redskap varvid fångsten används till det egna hushållet.

 

Fritidsfiske

Innefattar sportfiske och husbehovsfiske.


Beskrivning fiskeområde

Allmänt

Fiskekortsområdet sträcker sig från Fjällboberg-Kroksjö-Lövnäs by till Malgoviks fvo:s gräns. Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag. Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på ena sidan och Hornsjövägen på andra. Det finns ett antal platser iordningsställda där information och viss service finns. Uppskyltning av tillfartsvägar mm ner till sjön finns och kommer att förbättras eftersom behov finns.

 

Fiskarter

Laxfiskar har den s k fett-fenan: öring, harr, lax och sik. Övriga arter: Lake, gädda, abborre, mört. I Sjön finns även regnbåge samt röding. Kanadaröding och insjölax har inplanterats för en del år sedan.

 

Delägarnas fiske

Fiskerättsägare samt familjemedlem (folkbokförd på samma fast.) löser fiskerättsbevis och kan fiska med sportfiskeredskap inom hela området.


 

För fiskerättsinnehavare gäller följande regler

 • I tillämpliga delar gäller fiskelagen.
 • Fiskerättsbevis/ Fiskekort ska lösas av fiskerättsägare innan fisket påbörjas.
 • Beviset gäller även för familjemedlem som är folkbokförd på samma adress.
 • Namnen skall vara skrivna på kortet och kortet ska medföras vid fiske.
 • Kortet ska uppvisas på begäran av Fisketillsyningsman.
 • Nätflöte och fasta redskap skall märkas väl synligt med namn, telefonnummer och fastighetsbeteckning, vid längre redskap än 50 m skall det vara utmärkt i båda ändar.
 • Fiskerättsägaren ska personligen lägga ut och vittja sina redskap. Medhjälpare vid utläggning och vittjning får användas.
 • Vid allvarligare sjukdom så får hjälp anlitas att ta upp redskapen efter kontakt med Fiskevårdsområdets ordförande.

 

Förbud mot användande av levande bete eller fryst bete som är fångat i vattendrag som inte ingår i fiskevårdsområdet. Gäller ej användande av mask eller maggot.

 

För brott mot av föreningen uppsatta fiskeregler tas kontrollavgift ut i enlighet med lag (1981:53) om fiskevårdsområden, 31-38§§.

 

För ägare av (mantalsatt) fastighet med fiskrätt

 • Tillåtet att lägga ut max 5 nät à max 30 meter (max 150 m i ett lag enl. lag) eller 20 fasta redskap per fastighet, för husbehovsfiske inom det egna byalaget.
 • Fiske med handredskap är tillåtet över hela fiskevårdsområdet utom i undantagna områden.
 • Trolling över hela området är tillåtet utom i undantagna områden.
 • Fiske med utter är tillåtet i icke strömmande vatten.


För ägare av fastighet med procentuell fiskrätt

 • Tillåtet att lägga ut max 2 nät à max 30 meter eller 6 fasta redskap per fastighet, för husbehovsfiske inom det egna byalaget.
 • Fiske med handredskap är tillåtet över hela fiskevårdsområdet utom i undantagna områden.
 • Trolling över hela området är tillåtet utom i undantagna områden. 


 • Fiske med utter tillåtet i icke strömmande vatten.
 • Fiskerättsbevis: 100 kr gäller allt medan personen äger fastigheten och fastigheten innehar fiskrätt.
 • Fiskerättsbevis löses hos styrelsen för MFVO.

 

Inventeringar samt biotopvårdsåtgärder ???

 

Elfiske ??


Vattenprovtagning

Umlax AB tar årligen prover på vattnets kvalitete så att de är bra för fiskproduktion och att inga gränsvärden överskrids. För närvarande så betecknas sjön som näringsfattig men det har blivit mer näring i vattnet sedan de startade med kassodlingen. Näringshalten har även ökat uppströms odlingarna.

 

Tillsyn

Vid införande av regler, regleringar och förordningar så syftar de till att uppnå vissa effekter i det fiske eller för de fiskbestånd som avses. För att dessa skall vara effektiva krävs förutom information även en aktiv tillsyn av efterlevnaden ute vid vattnen.

 

Styrelsen för Malgomaj FVO anser att tillsynen av fisket i området är begränsat men dock behövligt. Respekten för föreningens arbete och de regler som införts har ökat i och med att fisket förbättrats.

 

Utbildning

Kunskaperna förbättras kontinuerligt kring fiskevård och våra fiskbestånd. Det är av största vikt att de som vårdar och förvaltar fiskevatten förkovrar sig i de nya kunskaperna. Detta höjer kvaliteten på fiskevårdsarbetet och ökar möjligheterna att uppnå ett varaktigt nyttjande av våra fiskbestånd. Det är även viktigt att de fiskande tar del av de nya rönen inom fiskevårdens område. Detta ger en större förståelse och en bättre efterlevnad för de olika åtgärder och begränsningar som förvaltarna av fisket genomför.

 

Planering

Inriktningen på dagens fiskevård innebär att det är ett långsiktigt arbete som kräver många års arbete innan resultaten kan skönjas. Det är därför viktigt med en långsiktig planering av de åtgärder och de insatser som skall göras. Fiskevårdsinsatserna bör ges tid att få effekt innan utvärderingen startar. En långsiktig planering är i många fall en direkt förutsättning för att kunna ta del av de bidragssystem som finns inom fiskevårdens område.


En lämplig planeringsform är att upprätta en årlig verksamhetsplan. Denna bör innehålla avsnitt som behandlar service, information, fiskevård, marknadsföring samt utbildning.

 

Personal

Den sakkunskap som krävs för ett meningsfullt fiskevårdsarbete finns i dag tillgänglig både i Vilhelmina kommun och genom samarbete även i grannkommunerna. Tillgång till lokalt stationerad kompetens med fiskeribiologisk utbildning är en viktig förutsättning för att driva fiskevårdsarbetet framåt. Sakkunskap finns även ute i fiskevårdsområdena huvudsakligen i form av praktiska kunskaper.

 

Nyttjande

Inom föreningen förekommer ej yrkesfiske. Husbehovsfiske förekommer i området. Husbehovsfisket för delägare är av viss omfattning och berör även mindre vatten.

 

Fiskelagstiftning

Nedan redovisas översiktligt de lagar, förordningar och författningar som kommunen och fiskerättsägarna har att följa i fiskevårdsarbetet. Till många av nedanstående har vissa kompletteringar skett med senare beslut men här redovisas endast huvuddokumenten.

 • Fiskeriförordningen 1994:1716 Fiskelagen 1993:787
 • Fiskeriverkets författningssamling 1993:31
 • Lagen om fiskevårdsområde LOFO 1981:533
 • Lagen om samfällighetsförvaltning 1973:1150

 

Finansiering

Omfattningen av fiskevårdsverksamheten begränsas ofta av de ekonomiska resurser som finns tillgängliga inom föreningen. För att bedriva mer kostsamma projekt krävs oftast extern finansiering via någon typ av bidrag. Bygdeavgiftsmedel används även i viss omfattning till fiskevårdsåtgärder. Statliga fiskevårdsmedel söks via kommunen från Länsstyrelsen.

 

Fiskebestämmelser för Malgomaj FVO

 • Fiskekort ger rätt till fiske med ett spö eller fiske med ett drag efter båt.
 • Ett redskap per fiskare.
 • Totalt fiskeförbud i strömmande vatten 1/9- 30/10.
 • Fångstbegränsning på fem laxartade fiskar/dag.

 

Restaurering och uppföljningar
Skogsbruk

För att minska den inverkan som skogsbruket ger på vattendragen i området i form av höjda näringshalter med medföljande algpåväxt, minskad strandvegetation, höjda vattentemperaturer och risk för försurning bör markägarna informeras och utbildas i skogsbrukets effekter på vattendragen.

 

Vattendom

Marknadsföring

På www.sodralappland.nu kan fiskevårdsområdet lägga upp fiskeguider och annan information. Här bör också de olika möjligheter att fiskekortsförsäljning beskrivas. I dag finns olika möjligheter som fiskekort.se på nätet eller swish för att göra det enklare för fiskekortsköparna.

 

Kontroll av fiske

En noggrann utvärdering av fisketrycket är nödvändig. Detta kan åstadkommas genom att på fiskekortet begära uppgifter om fångstens antal och storlek.