Regler

Regler

Vid tvister i översättning/tolkning så är det den svenska texten som gäller.Undantagna områden för fiske


Av Umlax arrenderade områden. Vattnet runt fiskkassarna i fiskodlingen.

Skansholm: Kvarnbäcken gäller särskilda regler

Malgomajlandet 1:1 (Statens vatten) i fiskevårdsområdet ingår vattnet i Malgomaj från odlingsgränsen till Rekansjö byagräns, från Rekansjö bya gräns till Hornsjö byagräns samt statens vatten i Rekansjö.

Malgomaj 1:8 (GHG AB) I fiskevårdsområdet ingår bara vattnet i Malgomaj inte övriga vattendrag i fastigheten.


För fiskerättsägarna gäller särskilda regler efter att de har löst fiskerättsbevis, se under Information.


Att vistas inom området för fiskodlingen kan medföra livsfara, p.g.a. osäker is.


Förbjudet att köra in till fiskodlingen eller att parkera efter vägen till anläggningen.

P.g.a.det körs mycket tung trafik efter den vägen, 7 dagar i veckan 24 timmar i dygnet.


Regler för kortfiske


Allt fiske och fiskemetoder som inte är tillåtet enligt följande paragrafer är förbjudet.


Fiske är inte tillåtet inom av Umlax arrenderade och utmärkta områden och vägar.


Fiskekortköpare godkänner att Fisketillsynsman får undersöka och kontrollera all medhavd fiskeutrustning, väskor, utrymmen i båtar, snöskotrar, vindskydd och fiskearkar.


Fiskeförbud f.o.m 1 Maj t.o.m. 20 Juni från land eller båt i Lövnäsviken och väster om en linje från odlingsgränsen på södra sidan till Rekansjö skiftesområdes västra gräns på norra sidan samt västerut till gränsen för Statens område samt Datikån upp till Datiksjöarna. (se kartbild)


Fiskeförbud f.o.m. 1 September t.o.m. 31 Oktober i alla strömmande vattendrag och en i en radie på 300 meter från å eller bäckmynning ut i sjöarna.


Fiskekort skall lösas innan fisket påbörjas och medföras vid allt fiske samt vara försett med innehavarans namn och underskrift på avsedd plats i beständig skrift. För digitala kort gäller att utskrift eller fiskekort i digital form ska kunna uppvisas.

Kort utan namn och underskrift räknas som ogiltiga.


Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.


Fiskekort ska uppvisas på begäran av fisketillsyningsman tillsammans med legitimation.


Max ett (1) kort per person och dygn.


Max fem (5) ädelfiskar per person och dygn.


Fiske för avsalu är förbjudet.


Ett handredskap per person med ett bete eller s.k. flugkast med max 3 flugor. Ej nät, ståndkrokar, angeldon eller andra fasta redskap.


Förbud mot användande av levande eller fryst bete. Gäller ej mask och maggot.


All mäskning med vegetariska, animaliska eller konstgjorda medel är förbjudet.


Fiskrens skall grävas ned eller tas omhand på annat sätt. Ej lämnas på stranden eller isen. (Sanitär olägenhet och risk för smittspridning)


Fiske från båt är tillåtet. Tillåtet att "ro drag" eller släpa långedrag med ett spö är tillåtet.


Fiskekortet gäller även för medföljande ungdomar t.o.m. det år de fyller 16år.


Vid brott mot reglerna så tas kontrollavgift ut eller överlämnas till rättslig prövning.Fiskekort för trolling säljs endast av Grönlunds Fiske i Vilhelmina, dom har också reglerna för trolling.

FISKEARTER

Öring, harr, sik , lake, gädda, abborre, mört, regnbåge samt röding.

Kanadaröding och insjölax har inplanterats för många år sedan.

В случае лингвистических или интерпретационных споров,  приоритет предоставляется тексту на шведском языке.


Зона рыбной ловли Малгомай


Правила рыбной ловли для спортивной и любительской рыбалки.

Любые виды рыбной ловли, не разрешённые нижеследующими правилами, запрещены.

1. Рыбалка запрещена в пределах арендованной зоны Умлакс. Не приближайтесь к обозначенным границам рыбной фермы, включая её дороги.

2. Покупая разрешение на рыбную ловлю вы соглашаетесь с тем, что рыболовные инспекторы могут проверять и изучать все ваши рыболовные снасти, сумки и пространство внутри вашего снегохода, лодок, ветрозащитных приспособлений и рыболовных судов.

3. Рыбная ловля запрещена с 1го сентября по 31ое октября во всех проточных водах, а также в радиусе 300 метров от места их впадения в озеро. То же относится к собственникам земли, имеющим разрешение на рыбную ловлю.

4. Запрещается ловить рыбу из лодки или с земли на территории, помеченной красно-белой клеткой на карте в следующие даты:

В 2018 году:

С 1го мая по 21ое июня

С 1го сентября по 31ое октября

В 2018 году:

С 7го января по 28ое февраля

С 1го мая по 21ое июня

С 1го сентября по 31ое октября

5. Разрешение на рыбную ловлю должно быть приобретено до начала рыбной ловли и вы всегда должны иметь его при себе во время рыбалки. На разрешении должны присутствовать имя владельца и его подпись, сделанная перманентном маркером в предназначенном для этого месте.

Без имени и подписи владельца разрешение считается недействительным.

6. Разрешение является персональным документом и не может быть передано другому лицу.

7.Разрешение должно быть предъявлено рыболовному инспектору вместе с действующим удостоверением личности (например, водительским удостоверением или паспортом).

8. Максимальное количество  разрешений на человека в день: одно (1).

9. Максимальное количество выловленной рыбы: пять (5) штук.

10. Запрещается ловить рыбу с целью последующей продажи.


11. На человека полагается одно  (1)  орудие лова (например, удочка) с одной (1) наживкой, во время ловли рыбы нахлыстом вы можете использовать максимум три (3) мушки/наживки за один заброс. Сети, а также опрокидывающиеся и фиксирующиеся  рыболовные устройства запрещены.

12. Запрещается использование живой или замороженной наживки, за исключением червей и опарышей.

13. Запрещается бросать в воду любую съедобную приманку (включая растительные, животные и искусственные вещества).

14. Рыбные отходы должны быть закопаны или убраны с территории. Запрещается оставлять их на пляже или на льду.

15. Рыбалка с лодки разрешена. Троллинговый лов с использованием одной (1) удочки разрешён. Троллинг автоприцепом или глубоководными установками не разрешаются, т.к. для этого предусмотрены особые разрешения и правила.

16. Разрешение на рыбную ловлю также распространяет своё действие на сопровождающих вас детей не достигших возраста 16 лет.

В случае нарушения данных правил на вас может быть наложен штраф или же дело может быть передано в уполномоченные органы для определения правовых последствий.

Стоимость разрешения на рыбную ловлю и т.п.

Разрешение на рыбную ловлю может быть приобретено в качестве однодневного (24-часового) разрешения, трёхдневного (72-часового) разрешения, семидневного разрешения или годового разрешения (один календарный год, рассчитываемый с даты приобретения).

1 день            100 шведских крон

3 дня              250 шведских крон

7 дней            500 шведских крон

Сезонное разрешение 1000 крон, дополнительная плата за сопровождающего супруга/партнера 500 крон.

Ваше имя должно быть напечатано на разрешении, в противном случае разрешение будет считаться недействительным.

Разрешение для местных жителей: 500 крон, дополнительная плата за супруга/партнера 250 крон. Продаётся исключительно правлением. Местные жители, у которых нет права на рыбную ловлю в близлежащих деревнях в пределах рыболовной зоны, могут приобрести годовое разрешение по сниженной цене.
11. Малгомай


ВСТРЕЧАЕМОСТЬ РЫБЫ     

хариус   форель  голец   радужная форель  сиг  окунь    щука

Нижний Малгомай                     

     *              *              *                                            *          *           *


Запрещено ловить рыбу в зоне, обозначенной красно-белой клеткой. Смотрите пункт 4.

Malgomaj fishing area.

Fishing regulations regarding sport fishing/recreational fishing.

All fishing and fishing practices that are not permitted under the following sections are prohibited.

1. Fishing is forbidden within Umlax's leased area. Keep out of the marked area surrounding the fish farm. Including their roads.

2. When you purchase your fishing permit you agree that the fishing supervisors may investigate and control all your fishing gear, bags and spaces within your snowmobile, boats, wind shelters and fishing vessels.

3. There is a fishing ban between September 1st and October 31st in all flowing streams and in a radius of 300 meters from where the streams enter into the lake. Also applies to landowners with fishing permits.

4. Prohibited to fish from boat or land in the area marked by the red and white checkered pattern showed on the attached map during the following dates

During 2018:

Between May 1st  and June 21nd

Between September 1st and October 31st

During 2018:

Between January 7th and February 28th

Between May 1st and June 21nd

Between September 1st and October 31st

5. Fishing permits shall be bought before fishing commences and brought with you at all time during your fisheries. The permit shall be provided with the holder's name and signature in the intended place in permanent marker. Without name and signature, the permit is considered invalid.

6. The fishing permit is personal and may not be transferred to another person.


7. The fishing permit must be presented at the request of the fishing supervisor among with valid identification (e.g. driver’s license or passport).


8. Maximum one (1) permit per person and day.


9. Maximum five (5) game fish per person and day.


10. Prohibited to fish for the purpose of selling the fish privately or as a business.


11. One (1) piece of fishing gear (e.g fishing rod) per person with one (1) bait (e.g. fishing tackle, fishing lure etc) or while fly fishing you may use a maximum of three (3) flies/ "lures" per throw. Nets, tip up fishing devices or other fixed gear are not allowed.


12. Prohibition of the use of live or frozen bait. Not applicable to worm or maggots.


13. All use of “chum" thrown into the water to lure fish is prohibited (vegetarian, animal or artificial substances included).


14. Fish offal must be buried or otherwise removed from the area. Forbidden to be left on the beach or ice.


15. Fishing from boat is allowed. Trolling behind the boat with one (1) fishing rod is allowed.  Trolling with the help of a caravan or deep rig is not allowed, there are special permits and rules for this.

16. The fishing permit also apply to accompanying teenagers until they are 16 years of age.


In case of violation of the rules, the fee will be collected or handed over to the authorities for legal consequences.


Fishing ticket prices etc.


Fishing permits can be purchased as a day permit (24-hour permit), 3-day permit (72-hour), 7-day permit or as a one year permit (One calendar year, counted from the date of the purchase.)

1 day100 SEK

3 days250 SEK

7 days500 SEK


Season permit 1000 SEK, extra cost for accompanying spouse/partner 500 SEK.

Your name must be printed on the permit otherwise the permit will be considered invalid.


Permits for locals: 500 SEK and an extra cost of 250 SEK for spouse/partner. Only sold by the Board. Locals who have no fishing rights in the nearby villages within the fishing area may redeem annual permits at a reduced price.